נוהל איסוף

נוהל איסוף מכלי משקה בפיקדון מבתי עסק
תאריך עדכון הנוהל: 20.07.22

תאגיד המחזור אסופתא, פועל במסגרת חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט, 1999 (להלן: "חוק הפיקדון").
מטרת הנוהל הינה הסדרת אופן ותדירות פינוי מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון, כשהם ריקים ומסומנים מבית עסק כהגדרתו בחוק הפיקדון.