יצרנים ויבואנים

חוק הפיקדון מטיל על יצרני ויבואני המשקאות אחריות ישירה לטיפול במכלי משקה החייבים בפיקדון ובמכלי משקה גדולים אותם שווק לשוק.

תאגיד האיסוף והמחזור אסופתא מספק שירותים ליצרני ויבואני המשקאות ומסייע להם לקיים את חובותיהם החוקיות מכוח החוק- איסוף, מחזור, דיווח והשבת הפיקדון לציבור.

התאגיד לוקח על עצמו התחייבות מלאה לתשלום קנסות על אי עמידה ביעדי האיסוף והמחזור.

חוק הפיקדון מטיל מספר חובות על יצרני ויבואני המשקאות:

  • חובת סימון – בהתאם להוראות החוק לא ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מכלי משקה החייבים בפיקדון, אלא אם כן מוטבעים בהם או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, בצורה הנראית לעין, המילים "חייב בפיקדון" וכן, סמוך להם, סכום הפיקדון. המיכלים יסומנו באופן ברור ובלתי ניתן להסרה בסימון: חייב בפיקדון 30 אג'.
  • חובת גביית דמי פיקדון: יצרן או יבואן חייב לגבות בגין כל מכירה של מכל משקה את מלא את דמי הפיקדון.
  • חובת השבת דמי הפיקדון: יצרן או יבואן חייב להשיב את מלוא דמי הפיקדון בגין כל מכל משקה ריק שהוא אוסף או מקבל.
  • חובת איסוף ומחזור: יצרן או יבואן חייב באיסוף של 77% לפחות ממכלי המשקה ששווק, ובמחזור 90% ממכלי המשקה הנאספים.
  • חובת דיווח: יצרן ויבואן ידווחו לממונה אחת לרבעון ובתום כל שנה. לפי סעיף 10 לחוק הפיקדון, חובה על היצרן והיבואן לנהל רישום מלא ומפורט, לרבות מספר מכלי משקה שנמכרו, שנאספו ושמוחזרו.
  • חובת רישום ועיון: יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בדוחות שלעיל. הממונה, או מי מטעמו, רשאי לעיין ברישומים אלה ולקבל העתק נכון מהם.
  • דרישת מידע ועיון: הממונה או מי מטעמו, רשאי לדרוש מיצרן או יבואן להמציא לו כל מידע ששימש לעריכת דוחות היצרנים והיבואנים, לרבות האסמכתאות שנמסרו לו מגורמי איסוף ו/או מיחזור שפעלו מטעמו. נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.
  • יצרן או יבואן שלא עמד ביעדי האיסוף והמחזור ישלם 60 אג' בגין כל מיכל משקה שלא אסף.
  • עיצום כספי: החוק קובע כי הממונה רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ועל תאגיד כפל העיצום הכספי אם לא עמד בחובת סימון מיכלים, לא מיחזר עפ"י החוק, לא דיווח בהתאם לחוק.

עבירות פליליות:

אי דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10 בחוק או אי העברת סכומים לקרן כפי שקבע הממונה – דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין(226,000 ש"ח) וכפל הקנס לתאגיד.
אי מתן אפשרות לממונה או מי מטעמו לעיין ברישומים או אי מסירת עותק נכון מהם או אי מסירת מידע שנדרש למוסרו לממונה או למי מטעמו, דינו קנס כאמור בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין 75,300) ₪) וכפל הקנס לתאגיד. 1

המוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעיף 10 דינו מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין (226,000 ₪) וכפל הקנס לתאגיד.

להרחבה

חוק הפקדון

מתכונת דיווח של יצרנים ויבואנים של מכלי משקה מכוח חוק הפיקדון

טפסי דיווח ואישורים:

דילוג לתוכן