יצרנים ויבואנים

חוק הפיקדון מטיל על יצרני ויבואני המשקאות אחריות ישירה לטיפול במכלי משקה החייבים בפיקדון ובמכלי משקה גדולים אותם שווק לשוק.

תאגיד האיסוף והמחזור אסופתא מספק שירותים ליצרני ויבואני המשקאות ומסייע להם לקיים את חובותיהם החוקיות מכוח החוק- איסוף, מחזור, דיווח והשבת הפיקדון לציבור.

התאגיד לוקח על עצמו התחייבות מלאה לתשלום קנסות על אי עמידה ביעדי האיסוף והמחזור.

חוק הפיקדון מטיל מספר חובות על יצרני ויבואני המשקאות:

מכלי משקה קטנים – עד 1.5 ליטר:

 • חובת סימון – בהתאם להוראות החוק לא ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מכלי משקה החייבים בפיקדון, אלא אם כן מוטבעים בהם או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, בצורה הנראית לעין, המילים "חייב בפיקדון" וכן, סמוך להם, סכום הפיקדון. המיכלים יסומנו באופן ברור ובלתי ניתן להסרה בסימון: חייב בפיקדון 30 אג'.
 • חובת גביית דמי פיקדון- יצרן או יבואן חייב לגבות בגין כל מכירה של מכל משקה את מלוא את דמי הפיקדון.
 • חובת השבת דמי הפיקדון- יצרן או יבואן חייב להשיב את מלוא דמי הפיקדון בגין כל מכל משקה ריק שהוא אוסף או מקבל.
 • חובת איסוף ומחזור- יצרן או יבואן חייב באיסוף של 77% לפחות ממכלי המשקה ששווק, ובמחזור 90% ממכלי המשקה הנאספים.
 • חובת רישום ועיון- יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בדוחות שלעיל. הממונה, או מי מטעמו, רשאי לעיין ברישומים אלה ולקבל העתק נכון מהם.
 • דרישת מידע ועיון- הממונה או מי מטעמו, רשאי לדרוש מיצרן או יבואן להמציא לו כל מידע ששימש לעריכת דוחות היצרנים והיבואנים, לרבות האסמכתאות שנמסרו לו מגורמי איסוף ו/או מיחזור שפעלו מטעמו. נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה

 

סנקציות-

 • תשלום בגין אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה – יצרן או יבואן שלא עמד ביעד איסוף שנתי לפי סעיף 7א, ישלם לקרן, בשל כל מכל משקה שלא אסף בהתאם לאותו יעד, את כפל סכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור.
  עיצום כספי- לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב, 7ג, 7ו או 10(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור.
 • לא מסר יצרן או יבואן דוח כאמור רבעוני או דוח שנתי, או שמסר דוח, אך לממונה יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומים שעל היצרן או היבואן להעביר לקרן.
 • עיצום כספי- עשה יצרן או יבואן אחד מאלה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א()2 )לחוק העונשין, תשל"ז-1977:
 1. לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א; 1(א).לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה (ג) לפי העניין
 2. לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10

 

הממונה רשאי להטיל על תאגיד כפל העיצום הכספי שנקבע לפי סעיף זה.

 • עונשין- העושה אחד מאלה, דינו- קנס כאמור בסעיף 61 (א)(3) לחוק העונשין, ואם העבירה נעברה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור:

 

לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א
מכר מכל משקה שאינו מסומן, בניגוד להוראות סעיף 3ב

לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4

לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות סעיפים 6 ו-7

לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב או 7ג;

לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות סעיפים 7ד או 7ה)ג) לפי העניין;

לא איפשר לממונה או למי מטעמו לעיין ברישומים כאמור בסעיף 9ד)ב( או לא מסר העתק נכון מהם;

לא מסר מידע שנדרש למסרו לממונה או למי מטעמו לפי הוראות סעיף 10 (א4)

המוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעיף 10 ,דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

לא דיווח אדם לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע הממונה לפי הוראות אותו סעיף, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס האמור.

מכלי משקה גדולים – 1.5 עד 5 ליטר החל מינואר 2016:

 • חובת איסוף- יצרן או יבואן חייב באיסוף של 55% לפחות ממכלי המשקה ששווקו באותה שנה. רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה גדולים ריקים שלא יוצרו או שווקו על ידו.
 • חובת מחזור- 90% ממכלי המשקה הנאספים בשנה עד 1 ביוני של השנה שלאחריה. (מכלי המשקה ימוחזרו במפעל מחזור המורשה לפי כל דין.)
 • חובת דיווח- יצרן ויבואן ידווחו לממונה אחת לרבעון ובתום כל שנה. לפי סעיף 10 של חוק הפיקדון, חובה על היצרן והיבואן לנהל רישום מלא ומפורט, לרבות מספר מכלי משקה שנמכרו, שנאספו ושמוחזרו.
 • חובת רישום ועיון- יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בדוחות שלעיל. הממונה, או מי מטעמו, רשאי לעיין ברישומים אלה ולקבל העתק נכון מהם.
 • דרישת מידע ועיון- הממונה או מי מטעמו, רשאי לדרוש מיצרן או יבואן להמציא לו כל מידע ששימש לעריכת דוחות היצרנים והיבואנים, לרבות האסמכתאות שנמסרו לו מגורמי איסוף ו/או מיחזור שפעלו מטעמו. נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.
 • תשלום בגין אי- עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה גדולים- יצרן או יבואן שלא עמד ביעד האיסוף ישלם לקרן עד 1 במרס של השנה שלאחר מכן 60 אגורות בעד כל מכל משקה גדול שלא אסף לפי אותו היעד.
 • עיצום כספי- החוק קובע כי הממונה רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ועל תאגיד כפל העיצום הכספי אם לא עמד בחובת סימון מיכלים, לא מחזר עפ"י החוק, לא דיווח בהתאם לחוק.

 

להרחבה

חוק הפקדון

נוהל דיווח רבעוני ושנתי של יצרני ויבואני מכלי משקה

נוהל דיווח רבעוני ושנתי של יצרני ויבואני מכלי משקה גדולים

דוחות – את רשימת הדוחות ניתן להוריד ישירות מהאתר gov.il מהרשימה המופיעה בתחתית הדף